آکادمی زبان انگلیسی
 

  Simple Present Tense

در انگلیسی زمان حال ساده simple present tense یا present simple نامیده می شود و نشان دهنده انجام کاری در زمان حال حاضر به صورت عادت است و در این مطلب به بررسی این مطلب می پردازیم.

زمان حال ساده برای صحبت کردن درباره حقایق علمی و عادی غیر قابل تغییر، کارهای از روی عادت و روزمره و کارهای برنامه ریزی شده استفاده میشود. قبل از توضیحات کامل این زمان به این مثالها توجه کنید:

Earth goes around the sun.

زمین به دور خورشید میچرخد. (حقیقت عادی)

Water boils at 100 degrees Celsius.

آب در دمای 100 درجه سلسیوس به جوش می آید. (حقیقت علمی غیر قابل تغییر)

I study my lessons every night.

من هر شب درسهایم را مطالعه میکنم. (کار عادی و روزمره)

Your exam starts at 2 p.m.

امتحان شما ساعت 2 بعد از ظهر شروع میشود. (کار برنامه ریزی شده)

 

She works at the hospital.

I love eating fish.

The shop next to the bank sells great pizza.

Brazil exports a lot of wood to the rest of the world.

ساختار زمان حال ساده بسیار ساده است. به این صورت که بعد از فاعل شکل ساده فعل را به کار میرود. به فرمول زمان حال ساده و مثالهای زیر توجه کنید:

 

I / You / We / They + Verb

اما برای He و She و It از ساختار زیر استفاده می کنیم:

He / She / It + Verb + s 

 

مثال برای حالت اول (فاعل + فعل و بدون اضافه شدن S) :

We go to the theatre every Friday.

They speak Spanish very well.

I love to cook at the weekend.

 

حالا به مثال های زیر دقت بیشتری داشته باشید. در این مثال ها به انتهای فعل S اضافه شده است:

She speaks French.

He smokes cigars and cigarettes.

The bank opens at 9 o'clock.

 

برای حالتی که در زمان حال ساده به انتهای فعل حرف S باید اضافه شود نکات زیر را مد نظر قرار دهید: 

نکته ی اول: اگر انتهای فعل به y ختم شود ابتدا y را حذف کرده و به جای آن ies اضافه می کنیم. 

I study English at school.

Dana studies English at school.

با توجه به نکته ی فوق جمله ی زیر اشتباه است و به جای studys  باید از studies استفاده می شد :

Bill studys English at school

برخی از فعل هایی که انتهای آن ها به y ختم می شوند:

cry, try, fly, carry

 

نکته ی دوم: در فعل هایی که به  o یا sh یا s یا ss یا ch یا x ختم می شوند برای حالت سوم شخص (He و She و It) به انتهای فعل es اضافه می کنیم.

Kisses, washes, watches, does, boxes

 

نکته ی سوم: افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از y  يک حرف صدادار وجود دارد، تنها يک s  می‌گيرند:

plays, buys, enjoys

 تمرین های این درس :

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.