آکادمی زبان انگلیسی
 

  Present Simple: Questions

در این بخش به بررسی نحوه ی سوالی کردن جملات حال ساده می پردازیم.

برای سوالی کردن جملات حال ساده، از افعال کمکی do و does استفاده می‌کنیم. از does برای سوم شخص مفرد (he, she, it) و برای سایر ضمایر از do استفاده می‌کنیم. 

Do + I / you / we / they + Verb + … +?

Does + he / she / it + Verb + …+?

 

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Do you live in Brazil?

Does Adam live in England?

Do they live in a big house?

Does she live near the beach?

 

برای سوالی کردن با واژه‌های پرسشی where و what و why و when نیز به فعل کمکی do و does نیاز داریم. اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را با فعل کمکی do/does به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. به مثال زیر توجه کنید:

 

Where do they work? 

آنها کجا کار می‌کنند؟

 

 نکته اول: دقت کنید که واژه پرسشی who با سایر واژه‌های پرسشی تفاوت دارد و وقتی می‌خواهیم درباره فاعل جمله با who جمله پرسشی بسازیم به do/does نیازی ندارد، زیرا که نقش who ضمیر فاعلی است، ولی نقش سایر واژه‌های سوالی قید است.

 

Who lives here? 

چه کسی اینجا زندگی می‌کند؟

 

Who works at Liverpool City Hospital? 

چه کسی در بیمارستان شهر لیورپول کار می‌کند؟

 

نکته دوم: در جملات پرسشی از S- استفاده نکنید. به عنوان مثال عبارت زیر صحیح نمی باشد.

Does she lives close to the beach?

شکل صحیح عبارت بالا به صورت زیر می باشد:

Does she live close to the beach?

 

 

نکته سوم: برای سوالات پرسشی Do و Does را فراموش نکنید!!! به عنوان مثال جمله ی پرسشی زیر صحیح نمی باشد:

Clara live in a big city?

شکل صحیح عبارت پرسشی فوق به صورت زیر می باشد:

Does Clara live in a big city?  

 

نکته چهارم: برای پاسخگویی می توانید با کمک do و does یک پاسخ کوتاه (معادل بله و خیر در فارسی) به سوالاتی که با Do و Does مطرح شده اند بدهید:

Do you have a dog?

Yes, I do. / No, I don't

 

Do I look fat in these jeans?

No, you don’t!

 

Does John speak Italian?

Yes, he does. / No, he doesn't.

 

Does she like rock music?

Yes, she does. / No, she doesn’t.

 

Do we watch too much TV?

Yes, we do. / No, we don’t.

 

Do they understand English?

Yes, they do. / No, they don't.

 تمرین های این درس :

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.