آکادمی زبان انگلیسی
 

  Countable and Uncountable Nouns

در این بخش به موضوع اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش (Countable and Uncountable Nouns) می پردازیم.

اسامی قابل شمارش (Countable nouns) چیزهایی هستند که ما می توانیم بشماریم. به عنوان مثال "گربه" یک اسم قابل شمارش است:

My brother has a cat.

برادرم یک گربه دارد.

 

My sister has two cats.

خواهرم دو گربه دارد.

 

My friend has three cats.

دوستم سه گربه دارد.

 

مثال های دیگری از اسامی قابل شمارش عبارتند از:

اشیا قابل شمارش مانند: کتاب، میز، کامپیوتر، موز، پیراهن، تلویزیون، خانه

book, table, computer, banana, shirt, television, house

 

افراد و اشخاص قابل شمارش مانند: مرد، زن، کودک، دوست، خواهر، عمو، معلم، رئیس

man, woman, child, friend, sister, uncle, teacher, boss

 

نکات مربوط به اسامی قابل شمارش:

مفرد یا جمع بودن (یکی یا بیش از یکی بودن) فقط در مورد اسامی قابل شمارش صدق می کند. و برای اسامی قابل شمارش می توانیم با افزودن s / es به انتهای آنها، مفرد را به جمع تبدیل کنیم:

apple – apples

tree – trees

box – boxes

 

در حالت مفرد، از فعل مفرد برای اسامی قابل شمارش استفاده می کنیم:

There is a book on the table.

 

That student is excellent!

 

برای اشاره به بیش از یک اسم قابل شمارش، از حالت جمع فعل استفاده می کنیم:

There are some students in the classroom.

 

Those houses are very big, aren’t they?

 

از any و some برای اسامی قابل شمارش هم استفاده می کنیم:

Some people pretend to despise the things they cannot have.

 

Please put up your hand if you have any questions.

 

 

 

اسامی غیرقابل شمارش (Uncountable nouns) چیزهایی هستند که ما نمی توانیم بشماریم و یا برای ما قابل تفکیک جهت شمارش نیستند مانند:

 

مایعات و برخی غذاها مانند: آب، کره، برنج، آرد، شیر

Liquids and some foods: water, butter, rice, flour, milk

 

ایده ها و مفاهیم مانند: عشق، سرگرمی، کار، پول، صلح، ایمنی

Ideas and concepts : love, fun, work, money, peace, safety

 

اطلاعات مانند: مشاوره، اطلاعات، اخبار، دانش

Information: advice, information, news, knowledge

 

دسته بندی ها مانند: موسیقی، اسباب و اثاثیه، تجهیزات، جواهر، گوشت

Categories: music, furniture, equipment, jewelry, meat

 

نکات مربوط به اسامی غیرقابل شمارش:

اسامی غیرقابل شمارش همیشه مفرد هستند و باید از شکل مفرد فعل برای آنها استفاده کرد:

There is some water in that pitcher.

 

That is the equipment we use for the project.

 

معمولا از a و an به همراه اسامی غیرقابل شمارش استفاده نمی کنیم. بلکه از عباراتی مانند یک لیوان آب و یا یک قطعه موسیقی استفاده می کنیم:

a glass of water (a water)

a piece of music (a music).

 

از  some/any/much/little به همراه اسامی غیر قابل شمارش استفاده می کنیم:

I’ll put the kettle on and make us some tea.

 

Don’t dally along the way! We haven’t got much time.

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.