آکادمی زبان انگلیسی
 

  فهرست دروس شنیداری

Favorite Hobby
Listening
Practicing Golf
Listening
Playing Golf
Listening
Weight Loss
Listening
Honeymoon
Listening
Stacy Miller
Listening
Robert & John
Listening
Jason & Tom
Listening
Jane & Jack
Listening
Brad & Randy
Listening
Sara & Jessica
Listening
Jack & Seth
Listening
Jack is tired
Listening
Mark & Bill
Listening
Meet Anna
Listening
Bill
Listening
Alex
Listening
Lisa
Listening
A bad day
Listening
Andy's weekend
Listening
Kate
Listening
Next weekend
Listening
Mark’s family
Listening
Beth
Listening
Brooke
Listening
Sally's School
Listening
Favorite Food
Listening
My Grandmother
Listening
My Animals
Listening
A Day
Listening
Learning
Listening
Scott
Listening
×

مخصوص کاربران سایت

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.