آکادمی زبان انگلیسی
 

  Emotional characteristics (Advanced)

good-humoured
US
UK
خوش مشرب ، خوش خلق
obedient
US
UK
مطیع ، فرمانبردار
sensible
US
UK
منطقی ، معقولانه
impulsive
US
UK
بی فکر و هوسی (کسی که یهو و از روی هوس و بدون فکر کردن کاری را انجام می دهد)
hot-tempered
US
UK
تندمزاج ، عصبی
crude
US
UK
خام ، نا پخته
sophisticated
US
UK
فرهیخته
mean
US
UK
خشن ، خسیس
principled
US
UK
پایبند اصول اخلاقی
disobedient
US
UK
نافرمان ، سر کش
bad-tempered
US
UK
تندخو ، بد اخلاق
snobbish
US
UK
پر اِفاده ، خودشیفته
arrogant
US
UK
مغرور ، متکبر
hotheaded
US
UK
عجول
conceited
US
UK
خود بزرگ بین ، خود پسند
absent-minded
US
UK
حواس پرت ، سر به هوا
easy-going
US
UK
بی خیال ، کسی که سخت نمی گیرد
moody
US
UK
دمدمی مزاج
My math teacher\'s very *moody. You never know whether she\'s going to smile at you or bite your head off.
introverted
US
UK
درون گرا
unscrupulous
US
UK
بی مرام ، فاقد اصول اخلاقی
extroverted
US
UK
برون گرا ، دارای شخصیت اجتماعی

  تمرین های مربوط به این لغات

Review vocabulary - English to Persian

Review vocabulary - Persian to English

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.