آکادمی زبان انگلیسی
 

  Everyday things

take a bath
/ teɪk ə bæθ / US
/ teɪk ə bɑːθ / UK
حمام کردن
The kids need to take a bath tonight.
بچه ها لازم دارن که امشب حمام کنند.
how
/ hɑʊ / US
/ hɑʊ / UK
چقدر؟ ، چند؟
How old are you?
چند سالت هست؟
go for a
/ goʊ fɔr ə / US
/ gəʊ fɔːr ə / UK
رفتن برای انجام کاری
Why don’t we go for a drive?
چرا نمی ریم رانندگی؟
go to work
/ goʊ tə wɜrk / US
/ gəʊ tuː wɜːk / UK
رفتن به سر کار
I don't go to work on Sundays .
من یکشنبه ها سر کار نمیرم.
get up
/ gɛt ʌp / US
/ gɛt ʌp / UK
بلند شدن از رختخواب
He always gets up early.
او همیشه زود از رختخواب بلند می شه
typically
/ ˈtɪpɪkli / US
/ ˈtɪpɪkli / UK
معمولا ، به طور معمول
The factory typically produces 500 chairs a week.
کارخانه به طور معمولا در هفته 500 صندلی تولید می کند.
every day
/ ˈɛvəri deɪ / US
/ ˈɛvri deɪ / UK
هر روز
He must work every day .
او باید هر روز کار کند.
wake up
/ weɪk ʌp / US
/ weɪk ʌp / UK
از خواب بیدار شدن ، از خواب بیدار کردن
I must wake up early tomorrow.
فردا باید زود از خواب بیدار بشم.
by
/ baɪ / US
/ baɪ / UK
به وسیله ی ، توسط کسی یا چیزی
They traveled across Europe by train.
آنها سراسر اروپا را با قطار سفر کردند.
do the laundry
/ dʊ ðə ˈlɔndri / US
/ duː ðə ˈlɔːndri / UK
شستن لباس
I have to do my laundry today.
امروز باید لباس ها رو بشورم.
sometimes
/ ˈsʌm.tɑɪmz / US
/ ˈsʌmtaɪmz / UK
گاهی ، بعضی وقت ها
Sometimes I go by car.
بعضی وقت ها با ماشین میرم.
on foot
/ ɑn fʊt / US
/ ɒn fʊt / UK
پیاده ، با پای پیاده
We came on foot .
ما پیاده آمدیم
how often
/ haʊ ˈɔfən / US
/ haʊ ˈɒf(ə)n / UK
هر چند وقت
How often do you brush your teeth?
هر چند وقت دندون هات رو مسواک می زنی؟
letter
/ ˈletər / US
/ ˈletə / UK
نامه
You will be notified by letter .
شما از طریق نامه مطلع خواهید شد.
usually
/ ˈjuːʒuəli / US
/ ˈjuːʒuəli / UK
معمولاً
I'm usually home by 6 o'clock.
من معمولا ساعت 6 خونه هستم.

  تمرین های مربوط به این لغات

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.