آکادمی زبان انگلیسی
 

  Past Simple - Part 1: Past Simple - Quiz 1

هر جمله را به صورت گذشته ی ساده در آورده و در کادر روبروی هر جمله شکل گذشته ی آن جمله را به صورت کامل بنویسید.

1 - we visit →
2 - they like →
3 - she dances →
4 - I play →
5 - you carry →
6 - he stops →
7 - you change →
8 - we enjoy →
9 - she uses →
10 - you try →
11 - we wash →
12 - I arrive →
13 - they destroy →
14 - you hurry →
15 - she elects →
16 - you marry →
17 - we plan →
18 - he discovers →
19 - they travel →
20 - I prefer →
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.