آکادمی زبان انگلیسی
 

  This / That / These / Those

در این درس با کاربرد و نحوه ای استفاده از This / That / These / Those آشنا خواهیم شد. 

This به معنی "این" بوده و برای اشاره به "یک" شخص یا شی که در نزدیکی ما قرار دارد استفاده می شود.

This pencil in my hand is yellow.

این مدادی که در دستم هست، زرد است.

 

That به معنی "آن" بوده و برای اشاره به "یک" شخص یا شی که در فاصله ی دورتری نسبت به ما قرار دارد استفاده می شود.

That car across the street is red.

آن ماشین در آن طرف خیابان قرار دارد قرمز است.

 

These به معنی "اینها" و برای اشاره به "بیش از یک" شخص یا شی که در نزدیکی ما قرار دارند استفاده می شود.

These pencils are not very sharp.

این مدادها خیلی تیز نیستند.

 

Those به معنی "آنها" بوده و برای اشاره به "بیش از یک" شخص یا شی که در فاصله ی دورتری نسبت به ما قرار دارند استفاده می شود.

Those cars in the parking lot are blue.

اون ماشین های توی پارکینگ آبی هستند.

 

Take these stairs to get to those buildings.

این پله ها رو بگیر و برو تا به آن ساختمان ها برسی.

 

That blue building in the middle of this city is very tall.

آن ساختمان آبی در وسط این شهر (قرار دارد)  خیلی بلند است.

 

نکته: That معمولا با is خلاصه شده و به صورت That's نوشته و خوانده می شود:

That is a window. = That's a window.

That is my friend, Tom. = That's my friend, Tom.

 

اما That در حالت جمع و با فعل Are خلاصه نمی شود و عبارت زیر اشتباه می باشد:

That're (این عبارت غلط است)

 

همچنین دقت کنید که this و those و these هم به صورت خلاصه شده با افعال to be استفاده نمی شوند.

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.