آکادمی زبان انگلیسی
 

  Present Simple: Negative

در این بخش به بررسی نحوه ی منفی سازی افعال حال ساده خواهیم پرداخت.

برای منفی کردن حال ساده از افعال کمکی do/does به علاوه منفی‌کننده not استفاده می‌کنیم. برای سوم شخص مفرد (she/he/it) از does not یا doesn't و برای سایر ضمایر از do not یا don't استفاده می‌کنیم. 

I / You / We / They + don’t + verb

He / She / It + doesn’t + verb

 

به مثال‌های زیر توجه کنید:

I don’t like coffee.

John doesn’t like pizza.

John and David don’t like milk.

My mother doesn’t like to travel.

 

نکته ی اول: در حالت منفی به انتهای فعل S اضافه نمی کنیم. یعنی جمله ی زیر غلط است:

Martha doesn't likes to dance.

و باید به صورت زیر منفی شود:

Martha doesn't like to dance.

 

نکته ی دوم: برای منفی سازی از Not و یا No هم استفاده نمی کنیم. یعنی دو جمله ی زیر هم غلط محسوب می شوند:

Pete no like bananas.

Pete not like bananas.

و باید به صورت زیر منفی شوند:

Pete doesn’t like bananas.

 تمرین های این درس :

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.