آکادمی زبان انگلیسی
 

  Past Simple: To Be

در این مطلب به بررسی زمان گذشته ی ساده برای فعل بودن (To Be) می پردازیم.

احتمالا از دروس قبل به خاطر دارید که فعل To Be در فارسی معادل "بودن" یا "هستم" ترجمه و استفاده می شود. فعل To Be شامل Am (هستم) و Are (هستید/هستند) و Is (هست) می باشد. برای استفاده از این فعل در حالت گذشته (بیان کردن یک کار در زمان گذشته) از Was (معادل با بودم / بود) و Were (معادل با بودند) استفاده می کنیم. در واقع گذشته Is و Am به شکل Was و گذشته ی Are به شکل Were می باشد:

I / he / she / it + was

you / we / they + were

مثال:

I was a dentist. 

من یک دندانپزشک بودم.

You were at work last night.

شما شب گذشته سرکار بودید.

It was hot last week.

هفته گذشته گرم بود.

They were in London.

آن ها لندن بودند.

 

برای منفی کردن هم کافی است Not را به بعد از Was/Were اضافه کنیم:

was /  were + not

I / he / she / it + was not (wasn’t) + …. 

you / we / they + were not (weren’t) + ….

توجه کنید:

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

 

مثال:

I wasn’t a teacher.

من معلم نبودم. 

 

You weren’t home last night.

تو شب گذشته خانه نبودی

 

It wasn’t cold last week.

هفته گذشته سرد نبود.

 

They weren’t in Paris

آن ها در پاریس نبودند.

 

برای ایجاد حالت پرسش کافیست was یا were را به ابتدای جمله منتقل کنیم:

 

Was + I / he / she / it + ….. ?

Were + you / we / they + …..?

به مثال ها و نحوه ی پاسخ دادن به سوالاتی که با was / were مطرح می شوند دقت کنید:

- Were you in Iran?

- Yes, we were / No we were not

- آیا شما در ایران بودید؟

- بله ما بودیم/ نه ما نبودیم.

- Was she a teacher?

- Yes, she was / No , she was not

- آیا او معلم بود؟

- بله بود/ نه نبود.

- Were they late?

- Yes, they were / No, they weren’t

- آیا اون ها دیر اومدند؟

- بله دیر اومدند / نه دیر نیومدند.

- When was he at the gym?

- About 5:30 yesterday

- او چه موقعی باشگاه بود؟

- حدود ساعت 5:30 دیروز

 

دقت داشته باشید که اگر لغات زیر و لغات مشابه با لغات زیر در یک جمله وجود داشت آن جمله به احتمال زیاد مربوط به زمان گذشته است:

Yesterday

Last Sunday / last week / last month /

last November / last year

1 hour ago / 5 days ago / 3 months ago / 10 years ago

When I was a child… / When we were in college…

گزینه ی صحیح را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

Where ------ you yesterday afternoon?

گزینه ی صحیح را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

Where ------ your grandfather born?

گزینه ی صحیح را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

Pablo Picasso ------ a writer. He was a painter.

گزینه ی صحیح را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

My friends ------ at school yesterday because they were sick.

گزینه ی صحیح را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

Where were you this morning? You ------ at the meeting.

گزینه ی صحیح را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

Darlene is 27 years old. Ten years ago, she ------ in high school.

گزینه ی صحیح را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

Barcelona is a beautiful city! We ------ there for a conference last month.

گزینه ی صحیح را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

"Were you shy when you were a child?" "No, I ------. I talked to everyone!"
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.