آکادمی زبان انگلیسی
 

  Past Simple - Part 2

در این مطلب به ادامه ی توضیح و بررسی زمان فعل گذشته ی ساده (Past Simple) می پردازیم و نحوه ی منفی سازی و سوالی کردن این افعال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخش دوم از بررسی فعل گذشته ی ساده (Past Simple) به نحوه ی سوالی کردن و منفی کردن این افعال خواهیم پرداخت و همچنین مروری بر چند فعل بی قاعده ی پرکارد خواهیم داشت.

 

برای سوالی کردن جملات گذشته ی ساده از فعل کمکی did استفاده می کنیم. دقت کنید وقتی که از فعل کمکی did استفاده می کنیم فعل اصلی در جمله به صورت ساده (و نه به صورت گذشته) می آید. به الگو و مثال ها توجه کنید:

Did +  I / you / he / she / it / we / they + Verb + …. ?

 

Did you eat lunch? 

Yes, I did / No, I didn’t.

آیا شما نهار خوردید؟

بله، خوردم/ نه نخوردم.

Did she buy the book?

Yes, she did / No, she didn’t

آیا او کتاب را خرید؟

بله خرید / نه نخرید.

 

نکته: دقت کنید که واژه پرسشی who با سایر واژه‌های پرسشی تفاوت دارد و وقتی می‌خواهیم درباره فاعل جمله با who جمله پرسشی بسازیم به did نیازی نیست، زیرا نقش who ضمیر فاعلی، ولی نقش سایر واژه‌های سوالی قید است.

 

Who discovered penicillin? 

چه کسی پنی سیلین را کشف کرد؟

 

Who wrote Don Quixote? 

چه کسی "دن کیشوت" را نوشت؟

 

برای منفی کردن گذشته ساده از فعل کمکی did به علاوه منفی کننده not استفاده می‌کنیم. قبل از فعل اصلی did not یا didn't می‌گذاریم. در این حالت نیز وقتی از فعل کمکی did استفاده می کنیم فعل اصلی به شکل ساده (و نه به صورت گذشته) می آید.  به الگو و مثال ها دقت کنید:

I / you / he / she / it / we / they + didn’t + Verb

 

I didn’t break the glass.

من لیوان را نشکستم.

 

He didn’t answer me.

او جواب من رو نداد.

 

I didn’t do my homework.

من تکالیفم را انجام ندادم.

افعال بی قاعده هم همانطور که اشاره شد دارای قاعده ی خاصی نمی باشد و فقط باید حالت گذشته ی این افعال را با مراجعه به فرهنگ لغت و تمرین و تکرار به خاطر سپرد. در زیر چند نمونه از افعال بی قاعده به همراه حالت گذشته ی آنها را می بینید و سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید:

 

حالت گذشته ی منفی  حالت گذشته فعل ساده
wasn’t / weren’t was / were be
didn’t buy  bought   buy
couldn’t  could   can
didn’t eat ate eat
didn’t get  got get
didn’t go  went go
didn’t have  had  have
didn’t leave  left  leave
didn’t make  made  make
didn’t meet  met  meet
didn’t say  said  say
didn’t see saw  see
didn’t take  took  take
didn’t think  thought  think
didn’t understand  understood  understand
didn’t wear  wore  wear
didn’t write  wrote  write

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

Jimmy and Sean ------ a window while playing baseball inside the house.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

We ------ really late yesterday.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

Mrs. Johnson ------ us about World War II in history class.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

My boss ------ me an important e-mail this morning.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

My favorite basketball team ------ the championship last year.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

Everyone ------ cake at Harold's birthday party on Saturday.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

I ------ the eggs and milk in the refrigerator.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

We ------ tickets to the show.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

I ------ understand the movie we watched in English class.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

Aaron and Barbara ------ out after work yesterday.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

I ------ enough time to finish the project.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

The students ------ their homework.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

When I was a teenager, my parents------ me drive their car.

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

What ------ at the store?

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

When ------ their house?

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

Was your father happy when he ------ the news?

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

How long ------ you to read the book?

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

What ------ your girlfriend for her birthday last year?

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

Where ------ last Saturday night at 10 PM?

از بین گزینه های موجود، گزینه ی مناسب برای پر کردن جالی خالی را انتخاب کنید.

I ------ the president at a conference in 2007.
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.