آکادمی زبان انگلیسی
 

  Present Continuous Tense - Part 1

در این مطلب به توضیح و بررسی زمان حال استمراری (Present Continuous Tense) می پردازیم.

در این بخش زمان حال استمراری که در انگلیسی present continuous یا present progressive نامیده می شود مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا نحوه ی ساخت این فعل و سپس موارد کاربرد آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

برای ساخت زمان حال استمراری کافیست فعل To Be متناسب با فاعل جمله را به همراه شکل ساده ی فعل که به انتهای آن ing اضافه شده است بیاوریم:

 

Subject + am/is/are + Verb + -ing +….

 

I am watching TV right now. (همین الان دارم تلویزیون تماشا می کنم.)

He is studying at the moment. (در این لحظه دارد درس می خواند)

It is raining today. (امروز داره بارون میاد)

We are thinking about you. (داریم بهت فکر می کنیم)

They are playing baseball. (آنها دارند بیسبال بازی می کنند)

 

 

برای پرسشی کردن هم کافیست جای فاعل (Subject) را با am / is / are عوض کنیم:

Am/is/are + Subject  + Verb + ing +…?

 

Are you writing a letter? (داری نامه مینویسی؟)

Is Ali sleeping right now? (علی الان خواب است؟)

Are the children playing a game or reading a book? (بچه ها دارند بازی می کنند یا کتاب می خوانند؟)

Is the computer working? (کامپیوتر کار می کند؟)

 

برای منفی کردن هم کافیست پس از am / is / are از Not استفاده کنیم:

 

Subject + am / is / are + not + Verb + ing +….

 

I am not working at the moment. (من در حال حاضر کار نمی کنم.)

She is not wearing a hat today. (امروز کلاه نپوشیده است)

You are not listening to the teacher. (تو به معلم گوش نمی کنی)

Ali and Ahmad are not watching TV. (علی و احمد در حال تماشای تلویزیون نیستند)

 

دقت کنید که برای ساخت ترکیب اختصاری are / is و Not می توان از هر دو حالت ممکن استفاده کرد. در دو مثال زیر هر دو حالت صحیح هستند:

She’s not wearing a hat today.

She isn’t wearing a hat today.

 

You’re not listening to the teacher.

You aren’t listening to the teacher.  

 

موارد استفاده ی زمان حال استمراری:

1 - برای توصیف چیزی که در لحظه ی بیان کردن جمله در حال وقوع است:

Jim is watching television at the moment.

جیم در همین لحظه در حال تماشای تلویزیون است.

 

2 - برای توصیف فعالیتی که در همین روزهایی که در حال بیان کردن جمله هستیم در حال وقوع است:

John is working in London.

جان (در همین روزها) در لندن مشغول به کار است.

 

3 - برای توصیف عملی که در آینده ی بسیار نزدیک به وقوع خواهد پیوست:

I'm taking my French class on Tuesday.

سه شنبه کلاس زبان فرانسه دارم. (می گذرانم)

 

4 - برای بیان کردن یک موقعیت موقت:

I'm staying with a friend for a few days.

چند روز با دوستم می مانم.

 

5 - برای تاکید بر تکرار شدن یک عمل:

That child is always crying for no reason.

اون بچه همیشه بدون هیچ دلیلی گریه می کند.

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.