آکادمی زبان انگلیسی
 

  Everyday things - Part 2

در این درس مهم ترین و اولین لغات مربوط به فعالیت ها و امور روزمره مورد بررسی قرار می گیرد.

شستن لباس
US UK
do the laundry
رفتن به سر کار
US UK
go to work
معمولاً
US UK
usually
هر روز
US UK
every day
گاهی ، بعضی وقت ها
US UK
sometimes
نامه
US UK
letter
بلند شدن از رختخواب
US UK
get up
هر چند وقت
US UK
how often
معمولا ، به طور معمول
US UK
typically
حمام کردن
US UK
take a bath
پیاده ، با پای پیاده
US UK
on foot
رفتن برای انجام کاری
US UK
go for a
به وسیله ی ، توسط کسی یا چیزی
US UK
by
از خواب بیدار شدن ، از خواب بیدار کردن
US UK
wake up
چقدر؟ ، چند؟
US UK
how
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.