آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 1)

ده (عدد ده)
US UK
ten
یک (عدد یک)
US UK
one
دوازده
US UK
twelve
هیچ(عموما برای بیان نتیجه مسابقات ورزشی)
US UK
nil
هفده
US UK
seventeen
سیزده
US UK
thirteen
یازده
US UK
eleven
پنج
US UK
five
هشت
US UK
eight
هجده
US UK
eighteen
دو (عدد دو)
US UK
two
شانزده
US UK
sixteen
پانزده
US UK
fifteen
چهار
US UK
four
هفت
US UK
seven
سه ( عدد سه )
US UK
three
شش ( عدد شش )
US UK
six
صفر (عدد صفر)
US UK
nought
نه (عدد نه)
US UK
nine
صفر ( عدد صفر )
US UK
zero
نوزده
US UK
nineteen
چهارده
US UK
fourteen
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.