آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 1)

صفر ( عدد صفر )
US UK
zero
ده (عدد ده)
US UK
ten
یازده
US UK
eleven
دو (عدد دو)
US UK
two
هفده
US UK
seventeen
چهارده
US UK
fourteen
هشت
US UK
eight
پانزده
US UK
fifteen
دوازده
US UK
twelve
یک (عدد یک)
US UK
one
شش ( عدد شش )
US UK
six
شانزده
US UK
sixteen
پنج
US UK
five
سه ( عدد سه )
US UK
three
چهار
US UK
four
هجده
US UK
eighteen
صفر (عدد صفر)
US UK
nought
هیچ(عموما برای بیان نتیجه مسابقات ورزشی)
US UK
nil
نوزده
US UK
nineteen
نه (عدد نه)
US UK
nine
سیزده
US UK
thirteen
هفت
US UK
seven
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.