آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 1)

صفر ( عدد صفر )
US UK
zero
نوزده
US UK
nineteen
یازده
US UK
eleven
نه (عدد نه)
US UK
nine
هفت
US UK
seven
هجده
US UK
eighteen
شانزده
US UK
sixteen
ده (عدد ده)
US UK
ten
دو (عدد دو)
US UK
two
پانزده
US UK
fifteen
سیزده
US UK
thirteen
هفده
US UK
seventeen
پنج
US UK
five
شش ( عدد شش )
US UK
six
سه ( عدد سه )
US UK
three
چهارده
US UK
fourteen
دوازده
US UK
twelve
هشت
US UK
eight
چهار
US UK
four
یک (عدد یک)
US UK
one
هیچ(عموما برای بیان نتیجه مسابقات ورزشی)
US UK
nil
صفر (عدد صفر)
US UK
nought
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.