آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 1)

شانزده
US UK
sixteen
دوازده
US UK
twelve
پانزده
US UK
fifteen
چهار
US UK
four
نوزده
US UK
nineteen
هجده
US UK
eighteen
هفت
US UK
seven
دو (عدد دو)
US UK
two
نه (عدد نه)
US UK
nine
هشت
US UK
eight
یازده
US UK
eleven
پنج
US UK
five
هیچ(عموما برای بیان نتیجه مسابقات ورزشی)
US UK
nil
یک (عدد یک)
US UK
one
هفده
US UK
seventeen
ده (عدد ده)
US UK
ten
سیزده
US UK
thirteen
سه ( عدد سه )
US UK
three
صفر (عدد صفر)
US UK
nought
چهارده
US UK
fourteen
شش ( عدد شش )
US UK
six
صفر ( عدد صفر )
US UK
zero
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.