آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 1)

سه ( عدد سه )
US UK
three
شش ( عدد شش )
US UK
six
نه (عدد نه)
US UK
nine
دو (عدد دو)
US UK
two
ده (عدد ده)
US UK
ten
صفر ( عدد صفر )
US UK
zero
هفت
US UK
seven
هجده
US UK
eighteen
صفر (عدد صفر)
US UK
nought
یازده
US UK
eleven
پنج
US UK
five
دوازده
US UK
twelve
شانزده
US UK
sixteen
هیچ(عموما برای بیان نتیجه مسابقات ورزشی)
US UK
nil
پانزده
US UK
fifteen
هشت
US UK
eight
هفده
US UK
seventeen
سیزده
US UK
thirteen
یک (عدد یک)
US UK
one
چهارده
US UK
fourteen
نوزده
US UK
nineteen
چهار
US UK
four
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.