آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 1)

سه ( عدد سه )
US UK
three
سیزده
US UK
thirteen
صفر ( عدد صفر )
US UK
zero
هفت
US UK
seven
هفده
US UK
seventeen
هشت
US UK
eight
هیچ(عموما برای بیان نتیجه مسابقات ورزشی)
US UK
nil
دو (عدد دو)
US UK
two
نوزده
US UK
nineteen
شانزده
US UK
sixteen
ده (عدد ده)
US UK
ten
پنج
US UK
five
یک (عدد یک)
US UK
one
شش ( عدد شش )
US UK
six
چهار
US UK
four
دوازده
US UK
twelve
نه (عدد نه)
US UK
nine
صفر (عدد صفر)
US UK
nought
پانزده
US UK
fifteen
چهارده
US UK
fourteen
یازده
US UK
eleven
هجده
US UK
eighteen
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.