آکادمی زبان انگلیسی
 

  Time (Part 1)

leap year
US
UK
سال کبیسه
day
/ deɪ / US
/ deɪ / UK
روز
January has 31 days .
ژانویه 31 روز است.
year
/ jɪr / US
/ jɪə(r) / UK
سال
Ali worked in Italy for two years .
علی دو سال در ایتالیا کار کرد.
weekend
/ ˈwiːk.end / US
/ ˌwiːkˈend / UK
آخر هفته
Next weekend we're going to see some friends.
آخر هفته بعد قصد داریم برخی از دوستان را ببینیم.
evening
/ ˈiːv.nɪŋ / US
/ ˈiːv.nɪŋ / UK
عصر ، غروب
Thank you for such an enjoyable evening .
با تشکر از شما برای چنین غروب لذت بخشی.
hour
/ aʊr / US
/ aʊər / UK
ساعت (به معنی یک ساعت یا 60 دقیقه)
The exam lasted an hour and a half.
امتحان یک ساعت و نیم به طول انجامید.
midnight
US
UK
نیمه شب
century
/ sentʃəri / US
/ ˈsentʃəri / UK
صد سال (قرن، سده)
He was born more than a century after the death of Confucius.
او بیش از یک قرن پس از مرگ کنفوسیوس به دنیا آمد.
minute
/ ˈmɪn.ɪt / US
/ ˈmɪn.ɪt / UK
دقیقه
It takes me 20 minutes to get to work.
20 دقیقه طول می کشد تا به سر کار برسم.
night
US
UK
شب
midday
US
UK
ظهر
month
/ mʌnθ / US
/ mʌnθ / UK
ماه (ماه های سال)
I'll be away for a month from mid-June to mid-July.
من از اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه به مدت یک ماه دور خواهم بود (نیستم!).
morning
/ ˈmɔːr.nɪŋ / US
/ ˈmɔː.nɪŋ / UK
صبح
I work three mornings a week at the bookshop.
من هفته ای سه روز صبح در کتاب فروشی کار می کنم.
afternoon
/ ˌæf.tɚˈnuːn / US
/ ˌɑːf.təˈnuːn / UK
بعد از ظهر
It was a sunny afternoon .
یه بعد از ظهر آفتابی بود.
second
US
UK
ثانیه
dusk
US
UK
هنگام غروب
sunrise
US
UK
طلوع خورشید
fortnight
US
UK
دوهفته
week
/ wiːk / US
/ wiːk / UK
هفته
What day of the week is it?
امروز چه روز هفته است؟
dawn
US
UK
سحرگاه ، سپیده دم
sunset
US
UK
غروب خورشید

  تمرین های مربوط به این لغات

Review vocabulary - English to Persian

Review vocabulary - Persian to English

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.