آکادمی زبان انگلیسی
 

  Months and seasons

april
/ ˈeɪ.prəl / US
/ ˈeɪ.prəl / UK
آوریل
We came back in April .
ما در ماه آوریل برگشتیم.
spring
/ sprɪŋ / US
/ sprɪŋ / UK
فصل بهار
He was born in the spring of 1944.
او در بهار سال 1944 به دنیا آمد.
june
/ dʒuːn / US
/ dʒuːn / UK
ژوئن (ششمین ماه میلادی)
A lot of people get married in June .
در ماه ژوئن افراد زیادی ازدواج می کنند.
fall
/ fɑːl / US
/ fɔːl / UK
فصل پاییز ( در انگلیسی آمریکایی)
I'm starting college in the fall .
دانشگاه را از پاییز شروع می کنم.
autumn
/ ˈɔtəm / US
/ ˈɔːtəm / UK
فصل پاییز( در انگلیسی بریتانیایی)
In autumn the leaves begin to fall from the trees .
در پاییز، برگ ها شروع به افتادن از درختان می کنند.
january
/ ˈdʒæn.ju.er.i / US
/ ˈdʒæn.ju.ə.ri / UK
ژانویه (اولین ماه میلادی)
Her father died in January .
پدرش در ژانویه درگذشت.
july
/ dʒʊˈlaɪ / US
/ dʒuˈlaɪ / UK
ژوئیه (هفتمین ماه میلادی)
The film festival is in July .
جشنواره فیلم در ماه جولای است.
summer
/ ˈsʌmər / US
/ ˈsʌmə(r) / UK
فصل تابستان
I love these warm summer nights .
من این شب های گرم تابستان رو دوست دارم.
november
/ noʊˈvem.bɚ / US
/ nəʊˈvem.bər / UK
نوامبر (یازدهمین ماه میلادی)
He's starting his new job in November .
او کار جدید خود را از ماه نوامبر آغاز می کند.
february
/ ˈfebrueri / US
/ ˈfebruəri / UK
فوریه (دومین ماه میلادی)
We are moving into a new house next February .
ما فوریه آینده به خانه جدید نقل مکان می‌کنیم.
september
/ sepˈtem.bɚ / US
/ sepˈtem.bər / UK
سپتامبر
My mother's birthday is in September .
تولد مادرم در ماه سپتامبر است.
winter
/ ˈwɪn.t̬ɚ / US
/ ˈwɪn.tər / UK
فصل زمستان
Last winter we went skiing.
ما زمستان گذشته به اسکی رفتیم.
march
/ mɑːrtʃ / US
/ mɑːtʃ / UK
مارس (سومین ماه میلادی)
The next meeting will be in March .
جلسه بعدی در ماه مارس برگزار می شود.
august
/ ˈɔːɡəst / US
/ ˈɔːɡəst / UK
ماه اوت (هشتمین ماه میلادی)
We went to Japan last August .
اوت گذشته به ژاپن رفتیم.
may
/ meɪ / US
/ meɪ / UK
ماه مِی (پنجمین ماه میلادی)
My mother's birthday is in May .
تولد مادرم در ماه مِی است.
october
/ ɑːkˈtoʊ.bɚ / US
/ kˈtəʊ.bər / UK
اکتبر
Halloween is on 31 October .
هالووین در 31 اکتبر است.
december
/ dɪˈsem.bɚ / US
/ dɪˈsem.bər / UK
دسامبر (آخرین ماه در سال میلادی)
My parents got married in December .
پدر و مادرم در ماه دسامبر ازدواج کردند.

  تمرین های مربوط به این لغات

Review vocabulary - English to Persian

Review vocabulary - Persian to English

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.