آکادمی زبان انگلیسی
 

  Words related to weather

hail
US
UK
تگرگ باریدن
thaw
US
UK
گرم شدن (هوا و شرایط جوی)
fahrenheit
US
UK
فارنهایت (واحد سنجش دما)
climate change
US
UK
تغییرات اقلیمی
Some believe that climate change is not real.
برخی معتقدند که تغییر آب و هوایی حقیقت ندارد.
low pressure
US
UK
فشار کم
snowflake
US
UK
دانه ی برف
melt
US
UK
ذوب شدن
high pressure
US
UK
فشار بالا
celsius
US
UK
سلسیوس (واحد سنجش دما)
raindrop
US
UK
قطره باران
thermometer
US
/ θərˈmɑːmɪtər / UK
دماسنج
A *thermometer measures temperature.
temperature
US
UK
دما
degree
US
UK
درجه ی دما
rainfall
US
UK
بارندگی ، بارش باران
humidity
US
UK
رطوبت
global warming
US
UK
گرمایش جهانی
The probable result of global warming will be a rise in sea levels.
نتیجه احتمالی گرم شدن جهانی، افزایش سطح آب دریا خواهد بود
climate
US
UK
آب و هوا ، اقلیم
freeze
US
UK
منجمد شدن
weather forecast
US
UK
پیش بینی وضع هوا
hailstone
US
UK
دانه‌های تگرگ
rain
US
UK
باران باریدن
snow
US
UK
برف باریدن
barometer
US
UK
فشارسنج

  تمرین های مربوط به این لغات

Review vocabulary - Persian to English

Review vocabulary - English to Persian

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.