آکادمی زبان انگلیسی
 

  Months and seasons

نام ماه ها و فصل ها به زبان انگلیسی؛ توجه کنید که حرف اول این نامها با حروف بزرگ نوشته میشوند.

دسامبر (آخرین ماه در سال میلادی)
US UK
december
فصل پاییز( در انگلیسی بریتانیایی)
US UK
autumn
فوریه (دومین ماه میلادی)
US UK
february
سپتامبر
US UK
september
ماه اوت (هشتمین ماه میلادی)
US UK
august
مارس (سومین ماه میلادی)
US UK
march
ژانویه (اولین ماه میلادی)
US UK
january
ماه مِی (پنجمین ماه میلادی)
US UK
may
اکتبر
US UK
october
فصل تابستان
US UK
summer
فصل پاییز ( در انگلیسی آمریکایی)
US UK
fall
نوامبر (یازدهمین ماه میلادی)
US UK
november
ژوئیه (هفتمین ماه میلادی)
US UK
july
فصل زمستان
US UK
winter
ژوئن (ششمین ماه میلادی)
US UK
june
آوریل
US UK
april
فصل بهار
US UK
spring
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.