آکادمی زبان انگلیسی
 

  Months and seasons

نام ماه ها و فصل ها به زبان انگلیسی؛ توجه کنید که حرف اول این نامها با حروف بزرگ نوشته میشوند.

آوریل
US UK
april
فصل پاییز( در انگلیسی بریتانیایی)
US UK
autumn
فصل تابستان
US UK
summer
مارس
US UK
march
ژوئن
US UK
june
فوریه
US UK
february
نوامبر
US UK
november
دسامبر
US UK
december
فصل بهار
US UK
spring
فصل زمستان
US UK
winter
سپتامبر
US UK
september
اکتبر
US UK
october
مِی
US UK
may
اوت
US UK
august
ژوئیه
US UK
july
فصل پاییز ( در انگلیسی آمریکایی)
US UK
fall
ژانویه
US UK
january
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.