آکادمی زبان انگلیسی
 

  Possessive Adjective

در این بخش در مورد صفت های ملکی (Possessive Adjective) صحبت خواهیم کرد. صفات ملکی به ما می گویند چه کسی صاحب چه چیزی است.

صفات ملکی (Possessive Adjective)

صفات ملکی به ما می گویند چه کسی صاحب چه چیزی است. این کلمات چون صفت هستند، جمع بسته نمی شوند. آن ها به شخصی که صاحب چیزی است مربوط می شوند. نه خود آن چیز.

 

در اینجا می توانید لیستی از ضمایر و صفت ملکی آن ها ببینید:

 

I — My

You — Your

He — His

She — Her

It — Its

We — Our

They — Their

 

My به معنی "مالِ من"

Your به معنی "مالِ تو" یا "مالِ شما" (اشاره به یک نفر یا چند نفر دارد)

His به معنی "مالِ او" و برای مردان استفاده می شود.

Her به معنی "مال ِ او" و برای زنان استفاده می شود.

Its به معنی "مالِ آن" و برای حیوانات و اشیا و چیزها استفاده می شود.

Their به معنی "مالِ آنها"

 

I have a car. My car is red.

You have a house. Your house is beautiful.

He is married. His wife's name is Carol.

She is married. Her husband is a chef.

It is a small company. Its profits are small.

We have one child. Our family is small.

They have a pet dog. Their dog is a Doberman.

 

دقت داشته باشید که صفات ملکی (Possessive Adjective) هم مانند سایر صفت ها در انگلیسی همیشه قبل از اسمی که به آن ارجاع دارند قرار می گیرند:

My car is very old.

Her boyfriend is very friendly.

Our dog is black.

Their homework is on the table.

دقت داشته باشید که اگر اسمی که صفت ملکی به آن اشاره دارد در حالت جمع باشد ما به صفت ملکی S اضافه نمی کنیم!

در 2 جمله ی زیر جمله ی اول صحیح و جمله ی دوم غلط است:

Our cars are expensive. (Correct)

Ours cars are expensive. (Incorrect)

اما فعل جملات باید با اسم مطابقت داشته باشد، یعنی اگر اسم در حالت مفرد باشد، فعل هم مفرد و اگر اسم در حالت جمع باشد فعل هم باید به صورت جمع استفاده شود:

My pen is black. (Singular)

My pens are black. (Plural)

Our child is intelligent. (Singular)

Our children are intelligent. (Plural)

 

تفاوت بین Your و You're:

Your یک صفت ملکی است اما You're در واقع خلاصه شده ی You Are می باشد:

You need to bring YOUR book.

You’re (You Are) an excellent student.

 

تفاوت بین Its و It's :

Its یک صفت ملکی است اما It's در واقع خلاصه شده ی It Is می باشد:

The dog played with its ball.

 

It’s (It is) very hot today.

 

 تمرین های این درس :

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.