آکادمی زبان انگلیسی
 

  Past Simple - Part 2

در این مطلب به ادامه ی توضیح و بررسی زمان فعل گذشته ی ساده (Past Simple) می پردازیم و نحوه ی منفی سازی و سوالی کردن این افعال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخش دوم از بررسی فعل گذشته ی ساده (Past Simple) به نحوه ی سوالی کردن و منفی کردن این افعال خواهیم پرداخت و همچنین مروری بر چند فعل بی قاعده ی پرکارد خواهیم داشت.

 

برای سوالی کردن جملات گذشته ی ساده از فعل کمکی did استفاده می کنیم. دقت کنید وقتی که از فعل کمکی did استفاده می کنیم فعل اصلی در جمله به صورت ساده (و نه به صورت گذشته) می آید. به الگو و مثال ها توجه کنید:

Did +  I / you / he / she / it / we / they + Verb + …. ?

 

Did you eat lunch? 

Yes, I did / No, I didn’t.

آیا شما نهار خوردید؟

بله، خوردم/ نه نخوردم.

Did she buy the book?

Yes, she did / No, she didn’t

آیا او کتاب را خرید؟

بله خرید / نه نخرید.

 

نکته: دقت کنید که واژه پرسشی who با سایر واژه‌های پرسشی تفاوت دارد و وقتی می‌خواهیم درباره فاعل جمله با who جمله پرسشی بسازیم به did نیازی نیست، زیرا نقش who ضمیر فاعلی، ولی نقش سایر واژه‌های سوالی قید است.

 

Who discovered penicillin? 

چه کسی پنی سیلین را کشف کرد؟

 

Who wrote Don Quixote? 

چه کسی "دن کیشوت" را نوشت؟

 

برای منفی کردن گذشته ساده از فعل کمکی did به علاوه منفی کننده not استفاده می‌کنیم. قبل از فعل اصلی did not یا didn't می‌گذاریم. در این حالت نیز وقتی از فعل کمکی did استفاده می کنیم فعل اصلی به شکل ساده (و نه به صورت گذشته) می آید.  به الگو و مثال ها دقت کنید:

I / you / he / she / it / we / they + didn’t + Verb

 

I didn’t break the glass.

من لیوان را نشکستم.

 

He didn’t answer me.

او جواب من رو نداد.

 

I didn’t do my homework.

من تکالیفم را انجام ندادم.

افعال بی قاعده هم همانطور که اشاره شد دارای قاعده ی خاصی نمی باشد و فقط باید حالت گذشته ی این افعال را با مراجعه به فرهنگ لغت و تمرین و تکرار به خاطر سپرد. در زیر چند نمونه از افعال بی قاعده به همراه حالت گذشته ی آنها را می بینید و سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید:

 

حالت گذشته ی منفی  حالت گذشته فعل ساده
wasn’t / weren’t was / were be
didn’t buy  bought   buy
couldn’t  could   can
didn’t eat ate eat
didn’t get  got get
didn’t go  went go
didn’t have  had  have
didn’t leave  left  leave
didn’t make  made  make
didn’t meet  met  meet
didn’t say  said  say
didn’t see saw  see
didn’t take  took  take
didn’t think  thought  think
didn’t understand  understood  understand
didn’t wear  wore  wear
didn’t write  wrote  write

 تمرین های این درس :

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.