آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 2)

صد و یک (101)
US UK
one hundred and one
یک میلیون
US UK
one million
بیست و دو
US UK
twenty-two
یک میلیارد
US UK
one billion
سی
US UK
thirty
دویست (200)
US UK
two hundred
دو هزار
US UK
two thousand
هشتاد
US UK
eighty
سیصد
US UK
three hundred
صد
US UK
one hundred
نود (90)
US UK
ninety
هفتاد
US UK
seventy
سه هزار
US UK
three thousand
بیست و سه
US UK
twenty-three
هزار
US UK
one thousand
شصت (60)
US UK
sixty
چهل
US UK
forty
بیست
US UK
twenty
پنجاه
US UK
fifty
بیست و یک
US UK
twenty-one
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.