آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 2)

بیست و یک
US UK
twenty-one
پنجاه
US UK
fifty
هفتاد
US UK
seventy
بیست
US UK
twenty
یک میلیون
US UK
one million
بیست و سه
US UK
twenty-three
نود (90)
US UK
ninety
صد و یک (101)
US UK
one hundred and one
سی
US UK
thirty
چهل
US UK
forty
دو هزار
US UK
two thousand
یک میلیارد
US UK
one billion
سه هزار
US UK
three thousand
بیست و دو
US UK
twenty-two
هزار
US UK
one thousand
دویست (200)
US UK
two hundred
شصت (60)
US UK
sixty
صد
US UK
one hundred
هشتاد
US UK
eighty
سیصد
US UK
three hundred
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.