آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4)

hundredth
US
UK
صدم
fortieth
US
UK
چهلم
twenty-first
US
UK
بیست و یکم
fifteenth
US
UK
پانزدهم
twenty-second
US
UK
بیست و دوم
fiftieth
US
UK
پنجاهم
sixteenth
US
UK
شانزدهم
eightieth
US
UK
هشتادم
thirtieth
US
UK
سی ام
twentieth
US
UK
بیستم
eighteenth
US
UK
هجدهم
twenty-third
US
UK
بیست و سوم
seventieth
US
UK
هفتادم
seventeenth
US
UK
هفدهم
sixtieth
US
UK
شصتم
ninetieth
US
UK
نود ام
nineteenth
US
UK
نوزدهم

  تمرین های مربوط به این لغات

Review vocabulary - English to Persian

Review vocabulary - Persian to English

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.