آکادمی زبان انگلیسی
 

  Present Continuous Tense - Part 2

در این مطلب به ادامه ی توضیح و بررسی زمان حال استمراری (Present Continuous Tense) می پردازیم. لطفا قبل از مطالعه ی این مطلب در صورت نیاز بخش اول نکات مربوط به حال استمراری را مطالعه بفرمایید.

برای سوالی کردن جملات حال استمراری می توانیم از کلمات پرسشی WH استفاده کنیم:

What are you doing?

I’m writing an email.

داری چیکار می کنی؟

دارم ایمیل می نویسم.

 

Where is Sarah going?

She’s going to the store.

سارا داره کجا میره؟

داره به فروشگاه میره

 

Who are they talking to?

They’re talking to the teacher.

آنها با چه کسی دارند صحبت می کنند؟

آنها دارند با معلم صحبت می کنند.

 

Why is he running?

Because he’s late for work.

چرا او دارد می دود؟

برای اینکه کارش دیر شده است.

 

نکات و قواعد مربوط به افزودن ing به انتهای فعل:

1- برای بیشتر افعال کافی است ing را بدون هیچ تغییری به انتهای فعل اضافه کنیم.

Eat – eating

Speak – speaking

Cook – cooking

Start – starting

Do – doing

Stay – staying

Fix – fixing

 

2- بیشتر افعالی که به y ختم می شوند هم کافی است بعد از y از ing استفاده کنیم.

Buy – buying

Enjoy – enjoying

Play – playing

Say – saying

Try – trying

 

3- اگر فعل به e ختم شود، ابتدا e را حذف کرده و سپس ing را اضافه می کنیم.

Make – making

Write – writing

Drive – driving

Take – taking

Have – having

Shave – shaving

Share – sharing

Shake – shaking

 

4- اگر انتهای فعل به ee ختم شده باشد نیازی به حذف ee نیست و بدون هیچ تغییری ing را به انتهای فعل اضافه می کنیم.

See – seeing

Agree – agreeing

 

5- اگر حرف آخر یک فعل بی صدا و حرف ما قبل آخر صدا دار باشد ابتدا حرف آخر (حرف بی صدا) را تکرار کرده و سپس ing را اضافه می کنیم.

Swim – swimming

Run – running

Get – getting

Stop – stopping

Sit – sitting

Put – putting

Skip – skipping

Travel – travelling

Regret – regretting

 

6- اما اگر دو حرف آخر هر دو بی صدا بودند نیاز به تکرار کردن حرف آخر نیست.

Help – helping

Talk – talking

Work – working

 

7- اگر فعل به y یا w ختم می شود حرف آخر را تکرار نمی کنیم.

Buy – buying

Enjoy – enjoying

Snow – snowing

 

8- اگر فعل به ie ختم شود، ie را با y جایگزین کرده و سپس ing اضافه می کنیم.

Lie – lying

Die – dying

 

9- افعال زیر استثنا بوده و از قواعد گفته شده در بالا تبعیت نمی کنند.

Age – ageing

Dye – dyeing

Singe – singeing

Budget – budgeting

Enter – entering

 

بعضی از افعال مانند like و want و  need و believe عموما در حالت Present Continuous استفاده نشده و ing هم دریافت نمی کنند. به عنوان مثال دو عبارت زیر استفاده نمی شود:

I’m believing in God.

I believe in God.

 

 

She’s wanting a soda.

She wants a soda.

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.