آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4)

هشتادم
US UK
eightieth
چهلم
US UK
fortieth
نوزدهم
US UK
nineteenth
پنجاهم
US UK
fiftieth
نود ام
US UK
ninetieth
بیست و یکم
US UK
twenty-first
بیست و دوم
US UK
twenty-second
بیستم
US UK
twentieth
هفتادم
US UK
seventieth
هجدهم
US UK
eighteenth
بیست و سوم
US UK
twenty-third
شصتم
US UK
sixtieth
هفدهم
US UK
seventeenth
سی ام
US UK
thirtieth
صدم
US UK
hundredth
شانزدهم
US UK
sixteenth
پانزدهم
US UK
fifteenth
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.