آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4)

بیستم
US UK
twentieth
شانزدهم
US UK
sixteenth
هشتادم
US UK
eightieth
چهلم
US UK
fortieth
نود ام
US UK
ninetieth
پانزدهم
US UK
fifteenth
صدم
US UK
hundredth
هفتادم
US UK
seventieth
هفدهم
US UK
seventeenth
نوزدهم
US UK
nineteenth
بیست و سوم
US UK
twenty-third
سی ام
US UK
thirtieth
هجدهم
US UK
eighteenth
پنجاهم
US UK
fiftieth
بیست و یکم
US UK
twenty-first
شصتم
US UK
sixtieth
بیست و دوم
US UK
twenty-second
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.