آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4)

پانزدهم
US UK
fifteenth
نود ام
US UK
ninetieth
بیست و سوم
US UK
twenty-third
هفتادم
US UK
seventieth
سی ام
US UK
thirtieth
بیست و یکم
US UK
twenty-first
نوزدهم
US UK
nineteenth
بیست و دوم
US UK
twenty-second
پنجاهم
US UK
fiftieth
هجدهم
US UK
eighteenth
بیستم
US UK
twentieth
چهلم
US UK
fortieth
هشتادم
US UK
eightieth
صدم
US UK
hundredth
شانزدهم
US UK
sixteenth
هفدهم
US UK
seventeenth
شصتم
US UK
sixtieth
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.