آکادمی زبان انگلیسی
 

  Numbers (Part 4)

شصتم
US UK
sixtieth
چهلم
US UK
fortieth
شانزدهم
US UK
sixteenth
نود ام
US UK
ninetieth
هجدهم
US UK
eighteenth
سی ام
US UK
thirtieth
بیست و یکم
US UK
twenty-first
پنجاهم
US UK
fiftieth
بیستم
US UK
twentieth
هفدهم
US UK
seventeenth
بیست و سوم
US UK
twenty-third
نوزدهم
US UK
nineteenth
پانزدهم
US UK
fifteenth
بیست و دوم
US UK
twenty-second
هفتادم
US UK
seventieth
هشتادم
US UK
eightieth
صدم
US UK
hundredth
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.