آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week

on tuesday
US
UK
در سه شنبه
on sunday
US
UK
در یکشنبه
a week on tuesday
US
UK
یک هفته بعد از سه شنبه
on thursday
US
UK
در پنجشنبه
sunday
/ ˈsʌn.deɪ / US
/ ˈsʌn.deɪ / UK
یکشنبه
We're going to visit my aunt and uncle on Sunday .
یکشنبه به ملاقات عمه و عموی من می رویم.
saturday
/ ˈsæt̬.ɚ.deɪ / US
/ ˈsæt.ə.deɪ / UK
شنبه
He's leaving on Saturday .
او روز شنبه می رود.
on saturday
US
UK
در شنبه
on sundays
US
UK
هر یکشنبه ، یکشنبه ها
what day is it today?
US
UK
امروز چه روزی است؟
friday
/ ˈfraɪ.deɪ / US
/ ˈfraɪ.deɪ / UK
جمعه
Shall we go to the theatre on Friday ?
(آیا) جمعه به تئاتر بریم؟
on monday
US
UK
در دوشنبه
on friday
US
UK
در جمعه
on fridays
US
UK
هر جمعه ، جمعه ها
thursday
/ ˈθɝːz.deɪ / US
/ ˈθɜːz.deɪ / UK
پنج شنبه
I'm getting my hair cut after work on Thursday .
پنجشنبه بعد از کار موهایم را کوتاه می کنم.
monday
/ ˈmʌn.deɪ / US
/ ˈmʌn.deɪ / UK
دوشنبه
I'll see you next Monday .
شما را دوشنبه آینده خواهم دید.
on wednesday
US
UK
در چهارشنبه
on tuesdays
US
UK
هر سه شنبه ، سه شنبه ها
a week tomorrow
US
UK
یک هفته بعد از فردا
on wednesdays
US
UK
هر چهارشنبه ، چهارشنبه ها
on thursdays
US
UK
هر پنج شنبه ، پنج شنبه ها
tuesday
/ ˈtuːz.deɪ / US
/ ˈtjuːzdeɪ / UK
سه شنبه
We'll meet at eight on Tuesday .
روز سه شنبه ساعت هشت ملاقات خواهیم کرد.
on saturdays
US
UK
هر شنبه ، شنبه ها
wednesday
/ ˈwenz.deɪ / US
/ ˈwenz.deɪ / UK
چهارشنبه
Did you say the meeting is on Wednesday ?
گفتید جلسه چهارشنبه است؟
what day is it?
US
UK
چه روزی است؟
on mondays
US
UK
هر دوشنبه ، دوشنبه ها

  تمرین های مربوط به این لغات

Review vocabulary - English to Persian

Review vocabulary - Persian to English

کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.