آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week: Review vocabulary - English to Persian

on thursdays
on saturdays
tuesday
on friday
on sunday
what day is it today?
on wednesdays
on tuesday
what day is it?
sunday
on saturday
monday
friday
wednesday
on fridays
on sundays
thursday
on wednesday
on monday
saturday
on thursday
on mondays
a week on tuesday
on tuesdays
a week tomorrow
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.