آکادمی زبان انگلیسی
 

  Days of the week: Review vocabulary - English to Persian

on friday
on mondays
on monday
friday
on saturday
a week on tuesday
on sundays
thursday
sunday
monday
on sunday
on fridays
on tuesdays
on wednesday
on thursdays
on tuesday
a week tomorrow
what day is it?
wednesday
on thursday
tuesday
saturday
on wednesdays
on saturdays
what day is it today?
مشاهده ی پاسخ ها
کليه حقوق اين وب سایت متعلق به آکادمی زبان است.